فناوری‌های همگرا چیست؟(قسمت اول)

توسط admin Director, Shezan Ideas

Posted on اردیبهشت 27, 1393 12:10 Badazohr

فناوری‌های همگرا چیستند؟

Continue Reading

فناور‌ی‌های همگرا چیست؟ (قسمت دوم)

توسط admin Director, Shezan Ideas

Posted on اردیبهشت 27, 1393 12:05 Badazohr

دومین بخش تعریف همگرایی فناورانه، به یکپارچگی و یکی شدن فناّوری‌های همگرا اشاره دارد. این بخش از تعریف بر این دیدگاه استوار است که اگر در ابعاد مولکولی و مقیاس نانومتری به مواد بکار رفته در این چهار فناّوری بنگریم، تفاوتی بین آن‌ها نیست و این یگانگی در ماده، دلیل یکی شدن این فناّوری‌ها است. در نظر اول چنین می نماید که فناّوری های چهارگانه‌ای که موضوع تحقیق کنونی هستند چنان با یکدیگر تفاوت دارند که سخن گفتن از یکی شدن و یکپارچگی آنها، آنهم بر بستری مادی، نوعی خلط مقوله و بنابراین نادرست است. زیرا به عنوان مثال در دو حوزه‌ی فناّوری اطلاعات و علوم شناختی با پردازش اطلاعات و ذخیره‌سازی آن‌ها، یعنی فعالیت هایی ناظر به بهره گیری از معنا و نماد سروکار داریم و در علوم شناختی و فناّوری زیستی با ارگانیزم‌های زنده مواجهیم، نظیر این که کارکرد مغز براساس شلیک نرون‌های مغزی توضیح داده می‌شود.

Continue Reading

فناوری‌های همگرا چیست؟ (قسمت سوم)

توسط admin Director, Shezan Ideas

Posted on اردیبهشت 27, 1393 12:04 Badazohr

مبنای همگرایی، هم‌افزایی دو یا چند حوزه فناوری است که قابلیت‌های نوپدیدی بوجود می‌آورند که بدون همگرایی ظهور آنها ممکن نبود. هر چند که مراد از همگرایی یکی شدن این چهار حوزه نیست و بیشتر یکپارچه شدن این چهار حوزه مد نظر است ولی آنچه که این امکان را ایجاد می‌کند قابلیت این چهار فناوری در سطح رابط است که هم‌افزایی آنها را امکان پذیر می سازد. این قابلیت متکی بر وحدت ماده در سطح مولکولی و مقیاس نانومتری است. توسعه دانش و تکنولوژی در قرن بیستم زمینه‌ای قابل اتکاء در این مقیاس ایجاد کرده است و هم اینک ما در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که می‌توانیم درکی عمیق‌تر و وسیع‌تر نسبت ساختارهای مولکولی مواد و تاثیر آن بر خواص توده‌ای و ماکرو داشته باشیم.

Continue Reading