عباس پناهی

Abbas Panahi

مدیر برنامه شتابدهی MEMS/NEMS

MEMS/NEMS Acceleration Program Manager

بعد از دانشگاه وخستگی از فضای آکادمیک محض، به فکر این افتادم چگونه می تونم ایده هایم را به دنیای بیرون عرضه کنم و حتی به بقیه در این مسیر کمک کنم. در این مسیر با شتاب دهنده شزان به عنوان تنها شتابدهنده حوزه تکنولوژی های پیشرفته که مرکز علاقه ام بود، آشنا شدم و آن را نقطه عطف زندگیم می دانم. جایی که آموختم و آموختم و اموختم. عاشق فضای کارآفرینی هستم و هرکجای دنیا باشم آن را ادامه می دهم.

After graduating from university and passing those tedious utter academic times, I realized how can I introduce my ideas to the world and even help others in this way. In the meanwhile, I became familiar with Shezan Accelerator as the pioneer accelerator company in Iran in the field of advanced technologies and consider that as my imperative turning point all through of my life. In Shezan I learnt and learnt and learnt! By the way, I am a lover of entrepreneurship lifestyle and follow that wherever I be. That’s not because of its tranquility of the future, athwart, because of its turbulency and challenges!!

  panahimech@gmail.com

  ۰۹۰۱۰۳۰۱۵۰۴