علی اکبر پاشا زانوسی

Ali Akbar Pasha Zanoosi

مدیر عملیات

Operations Manager

من پاشا هستم... حدود چهار ساله توو فضای کارآفرینی و استارتاپم... هم بنیانگذار دو تا استارآپ بودم... الان هم توو شزان در کنار استارتاپهام... میزی که رووش یه عالمه فنجون چای نیمه پر میبینید میز منه...

I'm Pasha... With four-year venture at entrepreneurship & startups atmosphere... Co-founder of two startups... At SHEZAN I'm helping startups...My desk is the one with lots of half-full cups...

  aliakbar.pasha@gmail.com

  ۰۹۱۱۳۹۳۳۱۶۰