پروین شاهویردی

Parvin Shahverdi

مسئول حسابداری

Accounting Officer

هدف خود را با تمام تلاش دنبال می کنم وحاضر هستم بخاطر هدفم چند بار راه رفته را برم

I pursue my goal with all my efforts and I am pleased to go for my purpose a few times

  pari.shahverdi@gmail.com

  داخلی ۹۰۰

  ۰۹۳۹۴۱۵۹۸۳۴