رها بصام

Raha Bassam

مسئول آموزش

Head of Academy Department

من در شتابدهنده شزان مسئول آموزش تیم هایی که وارد فازهای شتابدهی می شوند هستم. در کنار آمومزش تیم ها در پارک فناوری و مدارس پردیس هم دوره های آموزشی مختلفی را برگزار می کنم . یکی از اهداف م این است که بتوانم بستر مناسبی را برای ارتقای مهارت های فردی و کسب و کار فراهم نمایم. سال 91 در رشته روانشناسی بالینی فارغ التحصیل شدم و در حال حاضر در رشته مدیریت ارشد کسب و کار ( MBA ) مشغول به تحصیل می باشم. فعال، با انگیزه و عاشق کار تیمی هستم

I am in Shanzen's accelerator responsible for training teams that enter into accelerated phases. In addition to training teams in the Technology Park and Campus Schools, I will hold some training courses, One of my goals is to be able to provide a good platform for personal and business skills. I graduated in Clinical Psychology in 1991 and is currently studying in the MBA. Active, motivated and loving team work.

  Raha.bassam@gmail.com

  داخلی ۴۰۵

  ۰۹۳۹۳۵۸۹۷۹۷