بهداد مرسلپور

Behdad Morsalpour

مدیر روابط عمومی

من بهدادم یک جوان شاد و خندان از کودکی نویسندگی را دوست داشتم اما هم اکنون یادگیری . . UX برای من بسیار اهمیت دارد . 3 سال است سعی می کنم UX را یاد بگیرم و هیچ وقت دست از یادگیری برنخواهم داشت.

I am Behdad, a happy and smiling young man. I liked story writing but now learning UX is so important for me. I’m trying to learn UX for 3 years and never stop learning

  b.morsalpour@shezan.ir

  داخلی ۸۰۶

  ۰۹۳۶۶۰۹۰۶۹۹